Дейност

Изпитване на физикохимични, микробиологични и органолептични показатели на вино, спиртни напитки, оцет, етерични масла, козметични продукти и др.; химически анализи; производство на етерични масла, парфюмерийно- козметични суровини и крайни форми; извършване на дейности по изпитване, пробовземане, калибриране и контрол и сертификация на продукти; научноизследователска дейност в областта на технологията за производство, химията и микробиология на виното и спиртните напитки, суровините за тяхното производство, както и продуктите от тях; изпитване и внедряване на технологии за производство на различни видове вина и спиртни напитки; съдействие за провеждането на национални и международни конкурси за вина и спиртни напитки, квалификационни курсове и други услуги в областта на лозарството и винарството; оценяване на съответствието, сертификация на продукти, сертификация на системи за управление, сертификация на персонал, обучение, преглед и експертна оценка на техническа документация, удостоверяване на съответствието с изискванията на стандарти.