Дейност

История

До 1989 г. сертификацията в Република България се извършва в рамките на системата СЕПРОСИВ – сертификационна система на страните от Източния блок. В периода 1989 г. –1993 г., се премахват структурите и динамично се променя нормативната база на сертификацията, действаща до този момент.

Дейността по сертификация се извършва предимно в рамките на Комитета по стандартизация и метрология (КСМ), по-късно в Държавната агенция по стандартизация и метрология (ДАСМ) до обособяването ѝ в Изпълнителна агенция ”Сертификация и изпитване” (ИА СИ). През тези години, в рамките на различни програми по PHARE, се провеждат редица обучения на персонала в областта на сертификация на продукти и сертификация на системи за управление на качеството. Постепенно се изграждат регламентите и документите на новата служба по сертификация.

С обособяването на специализираната организация - Изпълнителна агенция “Сертификация и изпитване” (ИА СИ) (ПМС № 221 от 25.09.2002 г.), се поставя началото за развитие и провеждане на единни правила за работа и въвеждане на единни критерии за оценяване съответствието на продукти и системи, с изискванията на националните и международните стандарти и документи.

През 2008 г., в резултат на анализ, правителството решава, че ИА СИ може да се самофинансира без бюджетни средства. Дейностите извършвани от агенцията са присъщи на свободната стопанска инициатива в конкурентна среда. По тази причина, с ПМС № 121 от 02.06.2008 г., ИА СИ се закрива като структура в държавната администрация. Като приемник на дейностите на агенцията по оценяване на съответствието и сертификация се регистрира акционерно дружество към Министъра на икономиката и енергетиката, определен за орган, който да упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала на дружеството. Новосъздадената „Сертификация” ЕАД продължава да работи със същия компетентен изпълнителски персонал, прилагайки вече утвърдени в практиката процедури по сертификация и оценяване на съответствието.

С Протокол № РД-06-150/08.09.2017 г., на Държавната Консолидационна Комисия, „Сертификация“ ЕАД се преобразува чрез промяна на правната форма в „Сертификация“ ЕООД.

С решение на принципала ДКК ЕАД и Протокол № РД-03-43/01.10.2020 г., отразено в Агенцията по вписванията – Търговски регистър на  01.12.2020 г. е извършено преобразуване чрез вливане на „Сертификация” ЕООД в „Национален институт за изследвания и сертификация” ЕООД /НИИС ЕООД/

     "Сертификация” запазва своята дейност, като постига ново ниво на стабилност, гъвкавост, растеж, доверие в Институцията и утвърждаване принципите на независимост, компетентност и безпристрастност, професионално отношение, спазване на общочовешките морални и етични норми.

   Дружеството НИИС ЕООД придобива всички права, имущество, поема всички задължения, отговорности и фактически отношения със „Сертификация” ЕООД, запазвайки логото, предмета на дейност, компетентността на изпълнителския персонал, прилагайки вече утвърдени в практиката процедури по сертификация и оценяване на съответствието.

Нашата мисия

Съхранявайки постигнатото до сега в рамките на държавната администрация, „Сертификация” се изгради като стабилен, развиващ се на свободния пазар и конкурентоспособен български орган по сертификациякойто:

- провежда националната политика в областта на качеството;

- акумулира приходите от дейностите по сертификация вътре в страната, като по този начин ограничава процеса на изтичането им зад граница;

- обхваща и нископечеливши и неатрактивни сфери на дейност, но с голям социален ефект – например: сертификация на системи за управление в предприятия, където работят хора с увреждания, сертификация на продукти, предназначени за ползване от хора с увреждания, които са неатрактивни и непривлекателни за чуждите органи по сертификация;

- подпомага неправителствените и браншови организации в дейността им за повишаване културата на потребителите;

- повишава информираността за ползите от дейностите по сертификация.

Нашият път е: висок професионализъм, коректни взаимоотношения към всички и специално отношение към клиента.

Високият ни професионализъм, мотивираност и качество на обслужването са признати от нашите клиенти и партньори, което ни прави БЪЛГАРСКИ ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО на европейско и международно равнище.

Обслужването на клиентите на “Сертификация”  се основава на Декларацията на ръководството за политиката по качество и на следните принципи:

  • сътрудничество с клиента и негови представители на всички етапи на провеждане на сертификацията;
  • осигуряване на необходимата конфиденциалност и гарантирано опазване на професионалната тайна;
  • защита на личните данни на клиента според изискванията на българското и европейското законодателство;
  • осигуряване на достъп на клиента при провеждане на изпитванията в процедурите по сертификация;
  • информиране на клиента за етапите на изпълнение на поръчката, за използваните методи и стандарти;
  • информиране на клиента за междинните резултати от сертификацията и изпитването;
  • поддържане на обратна връзка с клиента, анализиране на получените мнения с цел усъвършенстване на дейностите на дружеството.

Всеки наш клиент е важен за нас, затова ние проявяваме специално отношение към него, за да изпълним в максимална степен изискванията и очакванията му.