ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ 2017г.

ОБЯВА - конкурс за застраховане имуществото на дружеството

„НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО, СПИРТНИ НАПИТКИ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА” ЕООД, град София, набира оферти от лицензирани застрахователни дружества за провеждането на конкурс за избор на застраховател за застраховане имуществото на дружеството /електроника, сгради, машини, съоръжения и оборудване и материални запаси/ и Обща гражданска отговорност.

Застраховка „Електроника” се предлага за компютърната техника, посочена в приложение  № 1. Застраховка „Индустриален пожар” да се направи на останалото имущество на дружеството (сгради, машини, съоръжения и оборудване, стопански инвентар, материални запаси).

Застрахователната стойност на имуществото, подлежащо на застраховане към 30.11.2017 г. е в размер на 2 184  (две хиляди сто осемдесет и четири ) хиляди лева, в т.ч.:

 1. Сгради – 1 756 хил. лв.;
 2. Компютри, хардуерно и софтуерно оборудване – 32 хил. лв.,
 3. Машини и оборудване – 109 хил. лв.,
 4. Стопански инвентар – 15 хил. лв.,
 5. Материални запаси – 87 хил. лв.
 6. Електронна техника – 183 хил. лв.

Застраховка „Обща гражданска отговорност“ да покрива имуществени и неимуществени вреди причинени на трети лица при или по повод осъществяване на дейсност по изпитване на винo, продукти от грозде и вино, спиртни напитки, дестилати, ниско алкохолни напитки, оцет, кисел продукт, спирт (етилов алкохол) съгласно сертификат за акредитация от БСА №27 ИЛ, с лимити на отговорност 10 000 лв. за едно събитие и 20 000 лв. агрегатен лимит.

Офертите да се представят в затворен и запечатан плик с надпис „За участие в конкурс за застраховане на имущество на „НИИВСНЕМ” ЕООД“ и конкретната обособена позиция. Посочват се и данните на подателя, съдържащи името на застрахователната компания, адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакти. Оферти се депозират до 16.00 часа на 7.12.2017 г. на адрес: „НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО, СПИРТНИ НАПИТКИ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА” ЕООД, град София 1606, ул. „20-ти април” № 13  и трябва да съдържат:

 1. Писмено предложение, което да включва:
 1. Застрахователно покритие (с посочване на обхват на покритите рискове) – за застраховки „Индустриален пожар”, „Електронна техника” и „Обща гражданска отговорност“;
 2. Самоучастия;
 3. Размер на дължимата застрахователна премия;
 4. Бонуси и преференциални условия, предложени от застрахователното дружество;
 5. Информация за размер на премиен доход на застрахователното дружество за съответния вид застраховка за предходната година;

Информация за пазарен дял на застрахователното дружество за съответния вид застраховка за предходната година.

   II. Допълнителено изискуеми документи:

 1. Проект на полица по съответната застраховка;
 2. Заверено копие от лиценз за застрахователна дейност;
 3. Декларация от представляващото лице, че кандидатът няма непогасени ликвидни и изискуеми публични задължения;
 4. Декларация от представляващото лице, че кандидатът не е в производство по несъстоятелност и ликвидация.

Основен критерий за извършване на класирането на допуснатите участници е най-ниската предложена застрахователна премия при еднакъв обхват на покритите рискове.

Оглед на имуществото се извършва в срока за подаване на офертите след заявка, направена поне един работен ден предварително на 0884 830656 - Георги Тодоров.

Допълнителна информация: 0884 830565 - Георги Тодоров.

Дата на публикуване: