Обява за избор на одитор ГФО 2021 НИИС ЕООД 22.10.2021

   „НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ” ЕООД (НИИС), гр.
София набира оферти от регистрирани одитори за извършване на независим финансов
одит на индивидуален годишен финансов отчет на НИИС ЕООД за 2021 г.


Информация за дружеството


Балансова стойност на имуществото, подлежащо на одитиране към 31.12.2020 г:
5 719 хил. лв. /сума на активите на баланса плюс приходите – без оборотни данъци/
Дружеството изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на
Националните счетоводни стандарти.


Обект на одита


1. Индивидуален годишен финансов отчет на НИИС ЕООД.

Избраното одиторско дружество ще сключи договор с НИИС ЕООД за извършване
на независим финансов одит на неговия индивидуален годишен финансов отчет.

Изисквания за допускане

Участникът в процедурата следва да отговаря на следните условия:
  1. Да бъде одиторско дружество, което разполага с екип от най-малко 5 експерти,
от които минимум 2-ма са регистрирани одитори по смисъла на § 1 т. 36 от
Допълнителните разпоредби на Закона за независимия финансов одит, а
останалите 3-ма следва да притежават професионална квалификация магистър
в област „Стопански или правни науки” и професионален опит в областта на
счетоводството, одита или вътрешния контрол. Също така, минимум един от
експертите следва да притежава международен сертификат за вътрешен
одитор– Certified Internal Auditor (CIA).
  2. Да е извършвал независим финансов одит на дружества и/или групи,
покриващи кумулативно следните критерии:
a. с персонал над 100 човека;
b. със сума на актива по-голяма от 20 млн. лв.;
c. с нетни приходи от продажби на годишна база по-големи от 20 млн. лв.
  3. Да е извършвал независим финансов одит на консолидирани финансови
отчети;
  4. Да е дружество, отговарящо на изискванията на чл. 62, ал. 2 от Правилника за
прилагане на Закона за публичните предприятия.
  5. Следва да няма неуредени договорни отношения с НИИС ЕООД, както и
некоректно изпълнение на такива, включително забавено изпълнение.
  6. Изпълнението на изискванията по т. 1 относно регистрираните одитори, се
удостоверява чрез проверка в публичния регистър към Комисията за публичен
надзор над регистрираните одитори, относно останалите експерти чрез
прилагане на автобиография и копие от диплома за завършена степен
професионална квалификация „магистър“ в област „Стопански или правни
науки”, а относно международния сертификат за вътрешен одитор CIA – чрез
прилагане на копие от сертификата.

Предимства при избор на участник:

Одиторско дружество, част от международна одиторска мрежа.

Съдържание и подаване на офертите

Офертите трябва да съдържат:
  1. Цена на одита без включен ДДС за индивидуалния годишен финансов отчет на
НИИС ЕООД.
  2. Общ брой работни часове за проверка и заверка.
  3. Общ брой работни часове за текущи консултации, включително в сферата на
вътрешния одит.


  Офертите, заедно с документите, удостоверяващи съответствието с посочените по-горе изисквания към участниците, следва да се представят в запечатан непрозрачен плик
всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.30 ч. на адрес: „НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА
ИЗСЛЕДВАНИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ” ЕООД, гр. София – 1606, район Красно село, ул. „20-
ти април” № 13. Оферти се приемат най-късно до 17.30 ч. на 05.11.2021 г.
  За допълнителна информация, в срока за подаване на оферти, тел.: 02/818 49 80 и
0878 327722 Георги Тодоров


Вижте инфрмацията в pdf файл.

Дата на публикуване: