Обява за набиране на оферти от регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на ГФО на „Национален институт за изследвания и сертификация“ ЕООД за 2023 г.

„НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ” ЕООД (НИИС), гр. София набира оферти от регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишен финансов отчет на дружеството за отчетната 2023 г.


Обект на одита:

Годишен финансов отчет на НИИС, за 2023 година. Дружеството изготвя финансовия
си отчет в съответствие с изискванията на Националните
счетоводни стандарти.


Информация за дружеството
:

Наименование Балансова
стойност на
активите (хил.
лв.)

към 31.12.2022 г.

 Нетни приходи от
продажби

(хил. лв.)

за 2022 г.

Балансова стойност
на имуществото,
подлежащо на
одитиране (хил. лв.)
към 31.12.2022 г. -
сумата на активите на
баланса плюс нетните
приходи от продажби

"НИИС“ ЕООД 4732 587 5319


Дружеството изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на
Националните счетоводни стандарти.

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И
СЕРТИФИКАЦИЯ” ЕООД ще сключи договор с избраното одиторско дружество въз основа на решението на едноличния собственик на капитала на дружеството „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД.

Изисквания за допускане:

Участникът в процедурата следва да отговаря на следните условия:

 1. Да бъде регистриран одитор, по смисъла на § 1 т. 36 от Допълнителните разпоредби
  на Закона за независимия финансов одит;
 2. Да е извършвал независим финансов одит на дружества и/или групи, покриващи
  кумулативно следните критерии:

 3. 2.1 с персонал над 1
  00 човека;
  2.2 със сума на актива по-голяма от
  20 млн. лв.;
  2.3 с нетни приходи от продажби на годишна база по-големи от
  20 млн. лв;
 4. Следва да няма неуредени договорни отношения с НИИС ЕООД, както и некоректно
  изпълнение на такива, включително забавено изпълнение;
 5. Да декларира, че е готов да се съобрази със следните крайни срокове:
  - за представяне на заверения от одитора годишен финансов отчет за 2023 г. и одиторски
  доклад до 24.03.2024 г.;

  - за представяне на подписани от одитора на отчетни/консолидационни пакети за 2023
  г. до 24.03.2024 г.
 6. Във връзка с отговорностите на груповия одитор за одита на консолидирания
  финансов отчет на групата, да декларира, че е готов да осигури всякаква допълнителна
  информация, необходима по искане на груповия одитор във връзка с изпълнение на
  ангажимента по заверка на годишния КГФО за 2023 г.
 7. Да декларира, че е съгласен в договора с дружеството - възложител да бъдат включени следните клаузи: 
  • „Одиторът се задължава да спазва инструкциите за одита, включително и изпълнява
   конкретно определени одитни процедури, при одита на финансовия отчет на дъщерното
   дружество (компонент по смисъла на МОС 600) в сроковете, поставени от Груповия одитор във
   връзка с отговорностите му“.
    
  • „Одиторът се задължава да осигурява и представя изисканата информация, вкл. и
   относно спазване на етичните изисквания и цялата необходима работна одиторска
   документация (по смисъла на МОС 600) в сроковете, поставени от Груповия одитор във връзка
   с отговорностите му.“
 8. Да спазвана инструкциите за одита, включително да изпълнява конкретни одит процедури, които Груповия одитор изисква.
 9. Да представя изискваната информация, включително и относно спазване на етични изисквания и цялата необходима работна документация в сроковете, поставени от Груповия одитор във връзка с отговорностите му.

Съдържание и подаване на офертите:
Офертите трябва да съдържат:

 1. Цена на одита без включен ДДС за индивидуалния годишен финансов отчет на НИИС
  ЕООД;
   
 2. Общ брой работни часове за проверка и заверка;
 3. Общ брой работни часове за текущи консултации, включително в сферата на
  вътрешния одит;
 4. Документи, удостоверяващи изпълнението на посочените по-горе изисквания.


Офертите, заедно с документите, удостоверяващи съответствието с посочените по-горе изисквания към участниците, следва да се представят в запечатан непрозрачен плик всеки работен ден от 09.0
0 ч. до 16.00 ч. в деловодството на „НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ” ЕООД, на адрес: гр. София 1606, район Красно село, ул. „20-ти април” No 13. Оферти се приемат най-късно до 16.00 ч. на 21.08.2023 г.


За допълнителна информация, в срока за подаване на оферти, тел.: 02/818 49 8
1.

Вижте инфрмацията в pdf файл.

Дата на публикуване: